14 marca odbyło się kolejne podczas świętokrzyskiej prezydencji spotkanie członków Grupy Roboczej ds. EFS, działającej przy Konwencie Marszałków Województw RP z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Posiedzenie zostało zorganizowane w formule on – line przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Głównym tematem spotkania były kwestie związane z problemami napotykanymi podczas wprowadzania do systemu elektronicznej wymiany danych z Komisja Europejską (SFC) załączników do poszczególnych programów regionalnych, zawierających opracowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej metodyki stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach EFS. Przedstawiciele urzędów marszałkowskich omówili z ministerstwem możliwe do zastosowania rozwiązania, które pozwolą na poprawne uzupełnienie w systemie SFC niezbędnych danych.

Podczas dwugodzinnego spotkania dyskutowano także na temat dalszych działań dotyczących metod uproszczonych w programach, między innymi procesu akceptacji metodyk przez Instytucję Audytową.