Z dniem 1 stycznia 2022 roku Województwo Świętokrzyskie przejęło przewodnictwo w Konwencie Marszałków Województw RP - szacownym gremium, które od lat, poprzez wspólne stanowiska w strategicznych kwestiach związanych z rozwojem województw, skutecznie wpływa na kształtowanie polityki samorządowej.

Ze względu na rozlewającą się w styczniu piątą falę pandemii koronawirusa, marszałek Andrzej Bętkowski zdecydował, że zamiast zaplanowanych trzech, odbędą się dwa posiedzenia Konwentu Marszałków. Pierwsze zaplanowano na 7 kwietnia w stolicy województwa, w  Kielcach, kolejne – 9 czerwca – w Sandomierzu.

- Jestem przekonany, że podobnie jak w przypadku naszych poprzedników, ta półroczna prezydencja będzie okresem wytężonej i owocnej pracy, a przyjmowane stanowiska w istotny sposób wpłyną na poprawę funkcjonowania ważnych obszarów działania samorządów województw – mówi marszałek Andrzej Bętkowski

Spotkania grup roboczych i zespołu eksperckiego

Program Konwentu 

Obecnie trwają ostatnie przygotowania to konwentu. Odbywają się spotkania Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej, który funkcjonuje w ramach Konwentu Marszałków Województw RP i skupia przedstawicieli wszystkich urzędów marszałkowskich, zajmujących się polityką rozwoju, a w szczególności przygotowaniem i realizacją programów operacyjnych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Trwają też dyskusje w ramach Grupy Roboczej ds. EFS+  przy Konwencie Marszałków Województw RP, złożonej z przedstawicieli instytucji wdrażających część społeczną w ramach 16 programów regionalnych. Tworzą ją głównie przedstawiciele urzędów marszałkowskich, ale też np. Wojewódzkich Urzędów Pracy, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej czy ich odpowiedników.  Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji (RFIS) to gremium skupiające w swoim gronie przedstawicieli wszystkich urzędów marszałkowskich, zajmujące się szeroko pojętą problematyką innowacyjności w ramach programów Polityki Spójności UE. Spotkania RFIS mają na celu wymianę doświadczeń i informacji, budowanie kompetencji  oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie problematyki inteligentnych specjalizacji.

- Tematów do dyskusji nie brakuje. Wchodzimy w nowy okres unijnego finansowania, stąd należy się spodziewać, iż tematyka wdrażania polityki spójności, programowania rozwoju na lata 2021-27 będzie jedną z tych, które znajdą poczytne miejsce w konwentowych dyskusjach. Jak skutecznie wspierać gospodarkę i kreować rozwój województw w okresie popandemicznym? To pytanie, które dziś stawiamy sobie wszyscy – dodaje marszałek.

Plan pierwszego posiedzenia konwentu 7 kwietnia

W planach pierwszego posiedzenia uczestnicy omówią najważniejsze kwestie będące przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską w Programach regionalnych na lata 2021 – 2027. 
Omówią wyzwania związane z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego w dobie popandemicznej, zadania i kompetencje marszałków województw w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej  i płacowej pracodawców. 

W bloku „Programem Life na rzecz polskich samorządów” zaplanowano m.in,: panel „Korzyści dla przyrody i społeczności lokalnej z realizacji dwóch projektów LIFE w województwie świętokrzyskim: „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu” oraz „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”.

Ostatnim punktem będzie przyjęcie stanowisk Konwentu Marszałków Województw RP w sprawach:

  •  organizacji transportu publicznego,
  • konieczności zmian przepisów prawa w zakresie czasowego przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców,
  • zmian przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami dotyczących wskazania i utworzenia tzw. miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów,
  • Funduszu Kolejowego, jako efektywnego wsparcia samorządów województw