Już 8 lutego odbędzie się pierwsze podczas świętokrzyskiej prezydencji spotkanie Grupy Roboczej ds. EFS+ przy Konwencie Marszałków Województw RP. W kolejnym tygodniu - 22 lutego – zaplanowane zostały obrady Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji (RFIS),  z kolei 28 lutego będzie się spotkanie Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej. Wszystkie  zespoły pracować będą w formule online.

Grupa Robocza ds. EFS+  przy Konwencie Marszałków Województw RP złożona z przedstawicieli instytucji wdrażających część społeczną w ramach 16 programów regionalnych. Tworzą ją głównie przedstawiciele urzędów marszałkowskich, ale też np. Wojewódzkich Urzędów Pracy, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej czy ich odpowiedników.  

Pierwsze w ramach świętokrzyskiej prezydencji spotkanie Grupy Roboczej ds. EFS+  odbędzie się 8 lutego w formule online. W całości poświęcone będzie przygotowaniom nowych programów regionalnych dla województw - już nie o nazwie regionalne programy operacyjne, ale bardziej spersonalizowanej, np. Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.

Główne tematy spotkania to: stan nieformalnych negocjacji poszczególnych Programów z KE (dotychczasowe doświadczenia regionów),  kwestia deinstytucjonalizacji w projektach ze sfery włączenia społecznego, problem grup defaworyzowanych w ramach projektów ze sfery profilaktyki zdrowotnej, kwestia wsparcia dialogu obywatelskiego w projektach EFS+, dyskusja nad możliwością kontynuowania programów zdrowotnych w nowej perspektywie finansowej.

- Jesteśmy po trzech spotkaniach roboczych z Komisją Europejską – stąd konieczność dostosowania oczekiwań KE do projektów programów regionalnych, ewentualnie wypracowania wspólnych stanowisk w kwestiach budzących wątpliwości – podkreśla  Renata Janik, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, nadzorująca departament wdrażający Europejski Fundusz Społeczny.

Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji (RFIS) to gremium skupiające w swoim gronie przedstawicieli wszystkich urzędów marszałkowskich, zajmujące się szeroko pojętą problematyką innowacyjności w ramach programów Polityki Spójności UE. Spotkania RFIS mają na celu wymianę doświadczeń i informacji, budowanie kompetencji  oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie problematyki inteligentnych specjalizacji. Wielopoziomowa współpraca partnerów i wspólna reprezentacja Samorządów Województw ma na celu zadbanie o interesy wszystkich regionów zarówno na forum krajowym, jak i na płaszczyźnie międzynarodowej.

W ramach prezydencji województwa świętokrzyskiego w Konwencie Marszałków Województw RP, pierwsze posiedzenie Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji zaplanowano na 22 lutego 2022 r. Spotkanie odbędzie w formule zdalnej, a głównymi tematami będą kwestie związane z kreowaniem polityki rozwoju innowacyjnego w regionach z wykorzystaniem środków UE w nowej perspektywie finansowej, w tym m.in.  kierunków polityki klastrowej, zakresu wsparcia sektora B+R oraz instytucji otoczenia biznesu, jak również ich roli w projektach, dotyczących procesu przedsiębiorczego odkrywania.

28 lutego, również online, obradować będzie Zespół Ekspercki ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej (ZEEiKPS). Będzie to również pierwsze spotkanie członków tego Zespołu w trakcie świętokrzyskiej prezydencji w Konwencie Marszałków RP.

Zespół Ekspercki ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej, funkcjonujący w ramach Konwentu Marszałków Województw RP, skupia przedstawicieli wszystkich urzędów marszałkowskich, zajmujących się polityką rozwoju, a w szczególności przygotowaniem i realizacją programów operacyjnych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Gremium to pełni głównie rolę opiniodawczo-doradczą m.in. w sprawach związanych z:

  1. przygotowywaniem stanowisk Związku Województw RP, pomocnych w pracach nad krajowymi dokumentami strategicznymi,
  2. inicjowaniem i opiniowaniem projektów aktów prawnych,
  3. inspirowaniem i podejmowaniem wspólnych inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionów,
  4. dbaniem o interesy województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, w zakresie wdrażania funduszy europejskich.

Podczas pierwszego posiedzenia ZEEiKPS poruszone zostaną najistotniejsze tematy związane z przygotowaniem nowej perspektywy finansowej UE oraz kwestie dotyczące Krajowego Planu Odbudowy.