O nowym systemie akredytacji ośrodków innowacji oraz kreowaniu polityki rozwoju innowacyjnego z wykorzystaniem funduszy unijnych rozmawiano podczas posiedzenia Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji, które w formule on line odbyło się 22 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji (RFIS) to gremium skupiające przedstawicieli wszystkich urzędów marszałkowskich, zajmujące się problematyką innowacyjności w ramach programów Polityki Spójności Unii Europejskiej. Pierwsze w ramach świętokrzyskiej prezydencji w Konwencie Marszałków Województw RP posiedzenie Forum poprowadzili   Katarzyna Kowalewska i Tomasz Janusz – zastępcy dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Podkreślili oni, że spotkania RFIS mają na celu wymianę doświadczeń i informacji oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie problematyki inteligentnych specjalizacji. Efektem współpracy partnerów ma być wspólna reprezentacja samorządów województw zarówno na forum krajowym, jak i na płaszczyźnie międzynarodowej.

 Ożywioną dyskusję podczas posiedzenia forum wywołał temat nowego systemu akredytacji ośrodków innowacji. O jego najważniejszych założeniach, ścieżkach i celach akredytacji mówiła Agata Wancio, naczelnik Wydziału Polityki Innowacji w Departamencie Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Zapowiedziała ona, że nabór wniosków na ośrodki innowacji powinien ruszyć we wrześniu tego roku.

Reprezentująca Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Karolina Lipińska podzieliła się z uczestnikami spotkania doświadczeniami dotyczącymi wspierania inicjatyw klastrowych, natomiast Marta Leśniak – zastępca dyrektora Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiła informacje na temat przebiegu negocjacji Umowy Partnerskiej w zakresie Celu Polityki 1 - Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki promowaniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej. Przypomnijmy, że w ramach tego celu współfinansowane będą m.in. projekty z zakresu prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa i konsorcja z ich udziałem oraz działania zmierzające do transformacji cyfrowej gospodarki.